Informació general d'accés i procediment d'alta

Informació general d'accés i procediment d'alta

Els proveïdors que vulguen facturar electrònicament a través de la plataforma Ge-Factura, com a pas previ, s'hauran de donar d'alta en la dita plataforma, és a dir, sol·licitar un usuari d'accés.

Esta sol·licitud, suposa emplenar una credencial amb les dades i les firmes requerides per a acreditar-se com a proveïdor, així com per a donar cobertura legal a una sèrie de compromisos d'usuari i autoritzacions requerides per a facturar electrònicament a través de Ge-factura.

La sol·licitud és el mitjà pel que el proveïdor acredita la seua identitat, dóna fe de l'acceptació de les obligacions legals que exigix la llei per a actuar com a emissor de factures electròniques i, finalment, expressa els consentiments corresponents de delegació de firma de factures: en la Plataforma per a aquelles factures que l'emissor grave en línia i, si és el cas, en un prestador de servicis a través del qual l'emissor vulga facturar.

  • Les dades d'un representant seran obligatòries quan el sol·licitant siga una persona jurídica.
  • Recordeu que el certificat amb què es firma la sol·licitud telemàtica, haurà d'estar expedit a nom de qui conste com a sol·licitant.
  • És important confirmar l'adreça de correu per a les notificacions perquè serà en esta adreça on es reben totes les notificacions inclusivament la que indicarà com accedir a la plataforma de facturació electrònica la primera vegada.
  • En les sol·licituds que s'imprimisquen per a presentar-se en paper en un Registre, cal verificar que s'han generat amb un número de referència o identificador, en el quadre superior dret de l'apartat de Registre, ja que serà imprescindible per a poder tramitar la sol·licitud d'alta posteriorment.
  • Si el proveïdor emet les seues factures electròniques a través d'un tercer, haurà d'especificar, en la credencial d'alta, si dóna el consentiment al dit tercer perquè firme les factures en nom seu.

Vía telemática:

La sol·licitud haurà de ser firmada electrònicament pels mitjans electrònics d'identificació admesos legalment. Els certificats actualment admesos en Ge-factura per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud d'alta són els acceptats per la plataforma @FIRMA la validació dels quals no supose cost algun per a l'Administració:

Si sol·licita l'alta per esta via, el proveïdor obtindrà, de manera immediata, un correu electrònic a l'adreça indicada en la sol·licitud, amb les dades de l'usuari per a la primera connexió a la plataforma de facturació.

Tramitació presencial:

En cas de no disposar d'alguns dels certificats digitals admesos per a ús de l'aplicació, la sol·licitud, una vegada cumplimentada, s'imprimirà per a ser presentada en un registre administratiu, de conformitat amb el que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1.992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, sense necessitat d'aportar documentació alguna, en tractar-se d'una declaració responsable.

La sol·licitud es presentarà, preferentment, en el registre de la Conselleria a la qual el proveïdor envie major quantitat de factures. Pot consultar els registres existents en la següent adreça: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros. També és possible l'enviament mitjançant correu postal en qualsevol de les seues variants (ordinari, certificat, missatgeria...) a est registre.