Procediment per a donar-se de baixa en la plataforma

Procediment per a donar-se de baixa en la plataforma

Els proveïdors donats d'alta en la Plataforma s'hi podran donar de baixa quan ho consideren oportú per mitjà de la sol·licitud de baixa corresponent, que es presentarà per alguna de les vies habilitades per a donar-se d'alta.

Quan es produïsquen modificacions que afecten la validesa legal de les relacions electròniques de facturació electrònica amb l'administració de la Generalitat, entitats autònomes, empreses i institucions d'autogovern de la Generalitat, així com altres administracions públiques valencianes, s'haurà d'instar per part del proveïdor la baixa i l'alta subsegüent.

Una vegada rebudes les sol·licituds de baixa, la conselleria competent en matèria d'hisenda realitzarà les actuacions necessàries per a efectuar la baixa del proveïdor i li comunicarà electrònicament la data des que esta siga efectiva.

La baixa de proveïdors en la plataforma suposarà un canvi en el suport de transmissió de les factures que s'envien a la Generalitat amb posterioritat. Les presentades a través de la Plataforma Ge-factura fins al moment d'efectivitat de la baixa continuaran sent vàlides i eficaces.