Formats de firma

Formats de firma

La plataforma de facturació electrònica, Ge-factura, admet diferents formats de firma en funció del format en què es presente la factura.

A) FORMATS DE FIRMA PER A FACTURES GE-FACTURA.

La firma XAdES és l’estàndard de firma XML (basat sobre XML Signature) gestionat per ETSI (Institut d’Estàndards de Telecomunicacions Europeu).

En el cas de Ge-factura les factures poden anar firmades electrònicament en el format de llarga duració XAdES-XL, o bé en Format XAdES-EPES.

XAdES sigla en anglés d’XML Advanced Electronic Signatures (firma electrònica avançada XML) és un conjunt d’extensions a les recomanacions XML-DSig fent-les adequades per a la firma electrònica avançada.

  • XAdES-XL (extended long-term o format de llarga duració), afig els certificats i llistes de revocació als documents firmats per a permetre la verificació en el futur, fins i tot, si les fonts originals (de consulta de certificats o de les llistes de revocació) no estigueren ja disponibles.
  • El format bàsic de firma electrònica avançada, XAdES-EPES, no inclou informació sobre l’estat de revocació del certificat. Com una tasca imprescindible per a validar una firma electrònica és conéixer l’estat del certificat firmant, ja que òbviament, si el certificat està revocat la firma no es pot admetre com a vàlida, en el cas de firma en XAdES-EPES es fa en recepció la comprovació OCSP de revocació del certificat.

Per tant, la condició per a admetre factures firmades en XAdES-EPES és que l’emissor del certificat tinga un servici OCSP gratuït per a poder verificar en recepció l’estat de revocació del certificat, i que els certificats que emeta incloguen la informació de la URL de l’esmentat servici OCSP.

Certificats per a firmar factures

Els certificats admesos per a firmar factures en Format Ge-factura són aquells certificats reconeguts de firma emesos per prestadors de certificats reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i la llista dels quals es pot consultar enhttps://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/

Prenent com a base l’esmentada llista del Ministeri i atenent al fet que la firma de les factures en Format Ge-factura es pot realitzar tant amb un certificat amb el format de llarga duració XAdES-XL com amb el Format XAdES-EPES, en este portal es dóna publicitat als admesos per la plataforma Ge-factura:

  • Llista d’entitats certificadores de les quals s’admet rebre factures firmades amb XAdES-XL:
Autoritats Certificadores

  • Llista d’entitats certificadores de les quals s’admet rebre factures firmades amb XAdES-EPES:

    Una condició per a admetre factures firmades en XAdES-EPES és que l’emissor del certificat tinga un servici OCSP gratuït per a poder verificar en recepció l’estat de revocació del certificat, i que els certificats que emeta incloguen la informació de la URL de l’esmentat servici OCSP, per exemple:
Autoritats Certificadores

Per a l’obtenció d’estos certificats, s’han de sol•licitar en els seus corresponents punts de registre:

La inclusió de nous certificats en esta llista requerix un procés de verificació i adequació amb la plataforma. Com a primer pas s’ha de contactar amb l'adreça electrònicacau_gefactura@gva.es.

Tota la informació necessària per a la coordinació i posada en marxa del procediment de verificació i adequació s’ha d’intercanviar a través de l'adreça electrònica indicada anteriorment.

B) FORMATS DE FIRMA PER A FACTURES EDIFACT INVOIC D93A

Les factures presentades en Format EDIFACT INVOIC D93A han d’utilitzar els sistemes de firma SMIME o SEDI.

Per a més informació sobre estos dos mecanismes de firma mireu l’apartat documentació i requisits tècnics.