Com enviar les factures

Com enviar les factures

Una vegada donats d'alta proveïdor emissor i departament receptor, l'emissor podrà facturar electrònicament en Ge-factura, i ha de gravar i ha d'emetre les seues factures d'alguna de les maneres següents:

En línia

  • Generades a mà per la pantalla: les factures així gravades i emeses, es firmen, per delegació, amb el certificat de la plataforma.
  • Importades a partir d'un fitxer sense firmar: igual que en l'opció anterior, les factures es firmen, per delegació, amb el certificat de la plataforma. Per a més informació sobre els formats de factura admesos per a estos fitxers es pot consultar tant l'apartat Formats vàlids de les factures com el document Preguntes tècniques format V2.0. Consulteu el document de Preguntes tècniques freqüents per a major informació sobre els formats admesos per a estos fitxers.

Interconnexió des d'altres sistemes

Esta modalitat implica:

  • Han d'emetre les factures a la plataforma en un dels formats admesos segons l'apartat "Formats vàlids de les factures" i, per tant, qualsevol transformació de formats ha de ser realitzada prèviament (o en els sistemes de l'emissor o del tercer, si n'hi haguera, que actue com a passarel·la).
  • Que el fitxer que s'envia ha d'anar firmat segons les especificacions publicades en formats de firma.
  • La gravació de les factures per esta modalitat pot fer-se de manera que implique, automàticament, la seua emissió. Una factura podrà ser gravada sense firma, però no podrà ser emesa sense esta.
  1. Quins són els mecanismes que ofereix la plataforma Ge-factura per a emetre factures mitjançant aquesta modalitat?

  • Servici Web segons les especificacions publicades en l'apartat Novetats/Informació tècnica.
  • A través d'una Xarxa de Valor Afegit (VAN), via bústia B2B, cas que el proveïdor o el tercer en el qual delegue l'enviament de les seues factures, utilitze aquest tipus de xarxes. Per a aquests casos, veure apartat "Prestadors del servei de facturació electrònica en Ge-factura"

Siga el que siga el mecanisme que s'utilitze dels dos nomenats anteriorment, el proveïdor, podrà delegar en tercers o plataformes de serveis de facturació, l'enviament de les seues factures. En cas de voler emetre les seues factures mitjançant Servici Web a través d'un tercer, podran ser homologats com a prestadors de serveis de facturació a Ge-Factura. Veure l'apartat sobre els "Prestadors del servici de facturació electrònica en Ge-factura".