Consulta de les meues factures

Consulta de les meues factures

Siga quina siga la modalitat de gravació triada, el proveïdor sempre podrà accedir a l’aplicació que oferix la plataforma  per a visualitzar i imprimir les factures. Cada proveïdor disposarà del seu entorn o domini propi en què gestionarà i veurà, només, les seues factures.

El proveïdor podrà visualitzar les seues factures i modificar-les les vegades que considere necessàries mentre no hagen sigut emeses. Una vegada emeses, només podrà veure informació de la seua tramitació en l’entorn de cada entitat. També podrà imprimir qualsevol factura. Per a les emeses quedarà constància en la impressió de:

  1. El número i data del registre d’entrada.
  2. Un codi de verificació  que la identifica (*)

(*) La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, no sols ha suposat un suport definitiu al codi segur de verificació com a sistema de firma electrònica de les administracions públiques, sinó que, segons la regla d’intercanvi de suports (article 30.5), prescriu que les còpies realitzades en suport paper de documents públics electrònics emesos per mitjans electrònics i firmats electrònicament, tindran la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguen en la impressió d’un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeten contrastar la seua autenticitat per mitjà de l’accés als arxius electrònics de l’administració pública, òrgan o entitat emissora.