Prestadors del servici de facturació electrònica en Ge-factura

Prestadors del servici de facturació electrònica en Ge-factura

En el procés de facturació electrònica, es pot fer ús d'un tercer que actue com a entitat emissora de la factura en nom del proveïdor del bé o servici pel qual es factura, i que es coneix com prestador de servici de facturació.

Una empresa que vulga emetre factures electròniques, pot adquirir el servici de facturació electrònica contractant-lo a una entitat prestadora de servicis telemàtics en la qual delega totes les obligacions que la legislació exigix a l'expedidor de la factura, sense deixar de ser l'obligat tributari.

El prestador del servici haurà d'assegurar-se que les factures esten firmades amb un certificat reconegut d'entitat acceptat per la plataforma. Vegeu més detall sobre els certificats admesos per Ge-factura en l'apartat formats de firma.

Prestadors del servici de facturació a Ge-factura homologats.

Què he de fer per a homologar-me com a prestador de servici per a enviar les factures mitjançant Servici Web?

En este caso, se requiere pasar por un proceso de pruebas con el que se pretende testear las configuraciones necesarias y verificar la correcta emisión y recepción de las facturas de un proveedor a través del tercero.

Després d'esta prova s'obté la verificació necessària i la publicitat en el nostre portal com a tercer prestador del servici de facturació electrònica a la plataforma Ge-factura.

Per a este procés, cal posar-se en contacte amb l'adreça cau_gefactura@gva.es.

Què he de fer per a enviar factures a través d'una Xarxa de Valor Afegit (VAN), via bústia B2B?

Per a este procés cal contactar amb l'adreça electrònica cau_gefactura@gva.es.