Departaments destinataris de factures

Departaments destinataris de factures

Un dels objectius que es perseguix en esta plataforma de facturació electrònica, en l’administració de la Generalitat així com en les entitats i organismes adherits, és que les factures electròniques siguen rebudes, directament, en el departament competent corresponent, és a dir, el responsable d’iniciar la tramitació administrativa de la factura. Tal com es regula en el Decret 87/2010, de 21 de maig, en la disposició addicional primera, cada conselleria establirà un calendari d’incorporació dels dits departaments. En tot cas, la totalitat dels departaments de l’administració de la Generalitat hauran d’estar en disposició de ser destinataris de factures electròniques abans de l’1 de gener de 2011.

Amb este objectiu, s’exigix que les factures emeses electrònicament incloguen, obligatòriament, un identificador del departament al qual s’emet la factura, que anomenarem Departament Destinatari (sent esta una de les matisacions que es fan a facturae).

Pot consultar la llista de departaments destinataris des de Llistat de Destinataris de factures i mercaderies. Així mateix, podeu descarregar-se el fitxer de departaments destinataris en format .csv i les instruccions d’interpretació es de l’apartat repertori de documentació tècnica.