Format Ge-factura

Format Ge-factura

Com a conseqüència del treball en l’anàlisi de les particularitats d’una administració pública receptora de factures organitzativament molt complexa, la Generalitat va establir, en un principi, com a únic format de recepció de factures l’anomenat Ge-factura. Posteriorment, s’hi ha inclòs també el format EDIFACT D93A.

El format Ge-factura es basa en el format facturae, aprovat per l’Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el seu destinatari és l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant de l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars (BOE núm. 247, del dia 15 d’octubre de 2007).

Per a més informació sobre este format, vegeu  www.facturae.es

Este format va ser proposat pel Centre de Cooperació Interbancària (CCI), de comú acord amb l’AEAT, dirigit a les entitats de depòsit i, en general, a aquells que estiguen interessats a adoptar-lo. La proposta va tindre el suport, entre altres coses, d’un estudi l’objectiu del qual era comprovar que els continguts de les estructures de dades de diversos formats que cal traduir, entre els més usats en el mercat, es podien albergar en el format proposat pel CCI, tant a nivell sintàctic (segments, camps, repeticions, etc.) com a nivell semàntic (validacions de camps, tipus enumerats, etc.). Es van estudiar, així, diferents sectors (distribució, automoció, sanitat, transport, financer, telecomunicacions i sector públic) i formats (EDIFACT D93A, EDIFACT D96A, format pla, XML, etc.).

La conclusió va ser que el format proposat Facturae, definit per a CCI, complia la majoria dels requisits imprescindibles per a utilitzar-se com a contenidor de la resta de les factures analitzades, amb certes excepcions que podrien ser resoltes en origen, la qual cosa obligarà a modificar els sistemes d’informació de les empreses usuàries, o que es podrien anar resolent amb modificacions progressives del format.

Característiques que té facturae i, per tant, Ge-factura:

  • Compliment dels requisits legals establits i de les condicions establides per l’AEAT per a la facturació telemàtica.
  • Universal.
  • De lliure ús: la seua utilització i posterior modificació no està subjecta al pagament de cànons o a l’autorització prèvia d’una organització.
  • Gratuït.
  • Dades específiques de tots els sectors econòmics: preparat per a admetre informació consensuada i relativa a tots els sectors econòmics
  • Informació facturatge: permet registrar, opcionalment, dades específiques de factoring.
  • Format flexible, de fàcil implementació i interoperabilitat, per la qual cosa, s’ha seleccionat el llenguatge XML.