Sobre la informació de les cessions de crèdit

Sobre la informació de les cessions de crèdit

La inclusió en el document de la factura de les dades rellevants relatives a la cessió de crèdits es realitzarà en el conjunt de camps reservats al facturatge dins dels formats admesos. Juntament amb els anteriors, també s’hi inclouran, si és el cas, les dades registrals que identifiquen la corresponent escriptura per la qual es va atorgar la cessió de crèdits.

Les dades de cada cessió de crèdits, contracte de facturatge o endós, així com la nota d’intervenció de la cessió, a partir de la qual aquella desplega els seus efectes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, s’anotaran electrònicament a l’efecte de la gestió administrativa i economicopressupostària.

En les cessions de crèdits que afecten l’import d’una sola factura, i que prèviament no s’hagen anotat electrònicament, la factura s’haurà d’acompanyar amb el document públic o privat en què conste la cessió, bé a través de la seua presentació en paper en un registre administratiu, de conformitat amb allò que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, bé adjuntat a la factura electrònica en el seu enviament, com un document annex a esta, en este cas, ha d’estar estar firmat electrònicament per la figura competent.