Certificats admesos per a la signatura de les factures en format Ge-factura

Certificats admesos per a la signatura de les factures en format Ge-factura

Ge-factura, en principi, admetrà, aquells certificats reconeguts de firma emesos per prestadors de certificació reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i la llista dels quals es pot consultar enhttps://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/

Prenent com a base esta llista del ministeri, i atenent que la firma de les factures es pot realitzar tant amb un certificat amb el format de llarga duració XAdES-XL com amb el format XAdES-EPES, en este portal es dóna publicitat als admesos per la plataforma Ge-factura:

Per a l'obtenció d'estos certificats, s’han de sol·licitar en els punts de registre corresponents:

La inclusió de nous certificats en esta llista, requerix un procés de verificació i adequació amb la Plataforma. Com a primer pas s’ha de contactar amb el compte cau_gefactura@gva.es .

Tota la informació necessària per a la coordinació i posada en marxa del procediment de verificació i adequació s’intercanviarà a través del compte indicat anteriorment.