Informació general

Informació general

¿Què és Ge-factura?

La plataforma de Factura Electrònica GE-FACTURA és el sistema que permet la facturació electrònica a l'Administració de la Generalitat, a la qual es podran anar adherint les entitats autònomes, empreses i institucions d'autogovern de la Generalitat interessades a oferir este servici als seus proveïdors, així com altres administracions públiques valencianes.

Amb la publicació del Decret 87/2010, de 21 de maig, en el qual s'establixen les condicions tècniques i normatives per a l'expedició de factures electròniques, es regula el procediment per a l'accés i ús de la plataforma de facturació electrònica, s'aprova el format Ge-factura, i es materialitza este servici a la societat valenciana.

Requisits per a utilitzar Ge-factura

Per a poder utilitzar la Plataforma de facturació electrònica de la Generalitat, és necessari prèviament:

 1. Donar-se d'alta com a proveïdor. Els proveïdors que vulguen facturar electrònicament a l'administració de la Generalitat i a la resta d'organismes i entitats que utilitzen la Plataforma, com a pas previ, s'hauran de donar d'alta en la plataforma.
 2. Que els departaments a què es vol facturar estiguen publicats en este portal com a receptors de factures electròniques.

La llista de departaments receptors es fa pública en este portal i serà actualitzada amb periodicitat.

Garanties de la plataforma Ge-factura

L'article 9 del Reial Decret 1619/2012 establix una nova definició de factura electrònica que passa a ser aquella que, complint els requisits establits pel mateix Reglament de Facturació, ha sigut expedida i rebuda en format electrònic. L'expedició de la factura electrònica estarà condicionada que el seu destinatari haja donat el seu consentiment. Així mateix, s'ha de garantir l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura electrònica. D'estes premisses es deriven tres condicionants que són complits per Ge-factura:

 1. Es necessita un format electrònic de factura de major o menor complexitat: s'han establit dos formats de recepció de factures:
  • Format Ge-factura. Este format naix amb el format facturae 3.1 del Ministeri d'Economia i Hisenda, i d'Indústria, Turisme i Comerç, i reutilitza determinats camps matisant el contingut que ha d'emplenar en alguns dels ja definits, com ara departament destinatari, lloc d'entrega, número d'expedient administratiu/número de contracte i número de certificat. Es fa un tractament especial a les empreses amb cessió de crèdit, que inclou facturatge, confirmació de pagaments i endossos, per als quals se sol·liciten dades de l'escriptura pública. Actualment està adaptat al format facturae 3.2.
  • EDIFACT INVOIC D93A. (Ja no és vàlid en compliment de la Lley 25/2013 - BOE 28/12/2013)

  Per a més informació mireu "Formats vàlids de les factures"

 2. Es fa necessària una transmissió electrònica de la factura. Ge-factura permet tant la gravació directa de les factures electròniques, com l'enviament a través de servicis que poden ser invocats des dels sistemes propis de l'emissor o a través de tercers, prestadors de servicis en qui delegue l'emissor origen de la factura.
 3. TL'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura electrònica queden garantits per mitjà d'una firma electrònica avançada, o per mitjà d'un intercanvi electrònic de dades (EDI) si és el cas. El portal de Ge-Factura publicarà tot allò relacionat amb els formats de firma que garantisquen estes circumstàncies.