Facturació electrònica

Facturació electrònica

L’article 9 del Reial Decret 1619/2012 establix una nova definició de factura electrònica que passa a ser aquella que, complint els requisits establits pel mateix Reglament de Facturació, ha sigut expedida i rebuda en format electrònic. L’expedició de la factura electrònica estarà condicionada que el seu destinatari haja donat el seu consentiment. Així mateix, s’ha de garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura electrònica.

D’estos preceptes s’inferixen tres condicionants per a la realització d’una factura electrònica:

  • Es necessita un format electrònic de factura.
  • És necessària una transmissió telemàtica (ha de partir d’un ordinador, i ser arreplegada per un altre ordinador).
  • Este format electrònic i transmissió telemàtica, han de garantir la seua integritat i autenticitat bé a través d’una firma electrònica avançada, o bé per mitjà d’un intercanvi electrònic de dades (EDI), o bé per altres mitjans que els interessats hagen comunicat a l’AEAT amb caràcter previ a la seua utilització i hagen sigut validats per esta.