Obligació de documentació de les operacions

Obligació de documentació de les operacions

El reglament vigent pel qual es regulen les obligacions de facturació establix que els empresaris o professionals estan obligats a expedir i entregar, si és el cas, factura o altres justificants per les operacions que realitzen en el desenrotllament de la seua activitat empresarial o professional, així com a conservar còpia o matriu d’aquells. Igualment, estan obligats a conservar les factures o altres justificants rebuts d’altres empresaris o professionals per les operacions de què siguen destinataris i que s’efectuen en desplegament de l’esmentada activitat.