Obligació d'expedir factura

Obligació d'expedir factura

Els empresaris o professionals estan obligats a expedir factura i còpia per les entregues de béns i prestacions de servicis que realitzen en el desenrotllament de la seua activitat, incloses les no subjectes i les subjectes però exemptes de l’Impost del Valor Afegit.

Esta obligació incumbix així mateix els empresaris o professionals acollits als règims especials de l’Impost sobre el Valor Afegit.

També s’haurà d’expedir factura i còpia pels pagaments rebuts abans de la realització de les entregues de béns o prestacions de servicis per les quals dega així mateix complir-se esta obligació

En el reglament vigent pel qual es regulen les obligacions de facturació s’arrepleguen les excepcions a l’obligació d’expedir factura.

L’obligació d’expedir factura podrà ser complida materialment pels destinataris de les operacions o per tercers. En qualsevol d’estos casos, l’empresari o professional o subjecte passiu obligat a l’expedició de la factura serà el responsable del compliment de totes les obligacions que s’establisquen.

Perquè esta obligació puga ser complida materialment pel destinatari de les operacions hauran de complir-se els requisits següents:

  • Haurà d’existir un acord entre l’empresari o professional que realitze les operacions i el destinatari d’estes, pel qual el primer autoritze al segon l’expedició de les factures corresponents a les dites operacions. Este acord haurà de subscriure’s amb caràcter previ a la realització de les operacions i en s’hi hauran d’especificar aquelles a què es referisca.
  • Cada factura així expedida haurà de ser objecte d’un procediment d’acceptació per part de l’empresari o professional que haja realitzat l’operació. Este procediment s’ajustarà al que determinen les parts.
  • El destinatari de les operacions que procedisca a l’expedició de les factures haurà de remetre’n una còpia a l’empresari o professional que les va realitzar.
  • Estes factures seran expedides en nom i per compte de l’empresari o professional que haja realitzat les operacions que s’hi documenten.

Mitjans d’expedició de les factures

Les factures podran expedir-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permeta garantir a l’obligat a la seua expedició l’autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat, des de la seua data d’expedició i durant tot el període de conservació.

L’autenticitat de l’origen de la factura, en paper o electrònica, garantirà la identitat de l’obligat a la seua expedició i de l’emissor de la factura.

La integritat del contingut de la factura, en paper o electrònica, garantirà que este no s’ha modificat.

L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura, en paper o electrònica, podran garantir-se per qualsevol mitjà de prova admés en dret.

En particular, l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura podran garantir-se per mitjà dels controls de gestió usuals de l’activitat empresarial o professional del subjecte passiu.

Autenticitat i integritat de la factura electrònica

L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura electrònica podran garantir-se per qualsevol dels mitjans assenyalats anteriorment.

En particular, l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura electrònica quedaran garantides per alguna de les formes següents:

  • Per mitjà d’una firma electrònica avançada d’acord amb el que disposa l’article 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s’establix un marc comunitari per a la firma electrònica, basada, bé en un certificat reconegut i creada per mitjà d’un dispositiu segur de creació de firmes, d’acord amb el que disposen els apartats 6 i 10 de l’article 2 de la mencionada Directiva, o bé, en un certificat reconegut, d’acord amb el que disposa l’apartat 10 de l’article 2 de la mencionada Directiva.
  • Per mitjà d’un intercanvi electrònic de dades (EDI), tal com es definix en l’article 2 de l’annex I de la Recomanació 94/820/CE de la Comissió, de 19 d’octubre de 1994, relativa als aspectes jurídics de l’intercanvi electrònic de dades, quan l’acord relatiu a este intercanvi preveja la utilització de procediments que garantisquen l’autenticitat de l’origen i la integritat de les dades.
  • Per mitjà d’altres mitjans que els interessats hagen comunicat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb caràcter previ a la seua utilització i hagen sigut validats per esta.

Termini per a l’expedició de les factures

Les factures hauran de ser expedides en el moment de realitzar-se l’operació.

No obstant això, quan el destinatari de l’operació siga un empresari o professional que actue com a tal, les factures hauran d’expedir-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’haja produït la meritació de l’Impost corresponent a l’esmentada operació.