Obligació de remetre factura

Obligació de remetre factura

Els originals de les factures hauran de ser remesos pels obligats a la seua expedició o en nom seu els destinataris de les operacions que s’hi documenten.

Termini per a la remissió de les factures

L’obligació de remissió de les factures haurà de complir-se en el mateix moment de la seua expedició o bé, quan el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal, en el termini d’un mes a partir de la data de la seua expedició.