Requisits de totes les factures

Requisits de totes les factures

D’acord amb el reglament vigent pel qual es regulen les obligacions de facturació, s’exigix com a requisits de totes les factures independentment de com es transmeten, en paper o en format electrònic, els següents camps obligatoris:
  • Número de factura
  • Data expedició
  • Raó social emissor i receptor
  • NIF emissor i "receptor"
  • Domicili emissor i receptor
  • Descripció de les operacions (base imposable)
  • Tipus impositiu
  • Quota tributària
  • Data prestació del servici (si és diferent de la d'expedició)